Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług F.H.U Biały Piec
Magdalena Cedzyńska 33-150 Wola Rzędzińska , Wola Rzędzińska 457a, NIP 6551943321 zwanej w
dalszej części także sprzedającym pod adresem www.bialypiec.pl.
Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie
bialypiec.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez
Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia . Klient ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług sprzedającego.
Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez
osobnego powiadamiania użytkowników.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i
zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Zasady ogólne

Pizzeria Biały Piec jest otwarta od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem wybranych świąt.

Składanie i realizacja zamówień

Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie, online lub osobiście w lokalu.
Odbierane będą wyłącznie telefony niezastrzeżone.
Minimalne zamówienie na terenie Tarnowa wynosi 25 zł z wyłączeniem Mościc.
Strefy dostaw wraz z cennikiem dostępne są na stronie internetowej www.bialypiec.pl
Zamówienia przyjmujemy do godziny 21:45( pon-czw , ndz ) , 23:30 ( pt-sob)
Zamawiający ma możliwość wyboru trybu dostawy, możliwie najszybciej lub na wybraną godzinę.
Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem
zwrotnym od sprzedającego.
Zakupione towary są dostarczane na adres zamawiającego lub odbierane przez niego w lokalu.
Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 minut w lokalu i do 2 godzin w przypadku dowozu, może
jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od pracowników Pizzerii.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego
pracownika, w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym
nasileniu ruchu.
Numer telefonu zamawiającego, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej
wysokości nie będzie obsługiwany w przyszłości.

Ceny, promocje i płatności

Ceny asortymentu będącego w ofercie sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają
podatek VAT.
Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i
ilościowo.
Koszty dostawy są pokrywane przez nabywcę, chyba że obowiązuje odpowiednia promocja z nich zwalniająca.
Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 50 zł prosimy zgłaszać
sprzedającemu w trakcie składania zamówienia

Reklamacje

Zamawiający nie ma prawa od odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia.
Ewentualne reklamacje należy zgłaszać telefonicznie w dniu zamówienia.

Art. 38. prawa konsumenta
Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.